[Comune di Luogosanto logo]

  • Piazza della Basilica n. 2 - 07020 (OT)

  • protocollo.luogosanto@pec.comunas.it

  • Tel.: 079 65 790


  • Paesaggi
  • Paesaggi
  • Paesaggi
  • Paesaggi
  • Paesaggi
  • Paesaggi
  • Chiesa

Poesie

L’ANTICU  NO  SIA  MAI   ECCJU
 
Locusantu, tarra di santi
di poetti e pastori,
gjenti ospitanti,
e di bon cori,
viniti tutti canti
e fétici onori,
siddu in Locusantu passeti,
di ’isittà li ’jesgi no lacheti.
 
Vintunu sò li santi,
altettanti sò li ’jesgi.
Spalti da punenti a lianti,
trè sò in paesi
e in campangja li ristanti,
undi Deu vulesi.
Siddu li sitti mammentu
Voddu fà di tutti un algumentu.
 
Illu muntiggju v’è Sant’Andria,
in Ízzana piú in bassu
v’è Santa Maria,
Sant’Antoni gjà no millu lassu
cun Santu Malcu in cumpangjia,
da lu stradoni a un passu.
Santu Malcu è ca stima li laori
e de’ sempri meddu aellu in faori.
 
V’è una santa venerata
da li timpiesi e li pastori,
lu so ’nnommu è Riparata
e de’ visittà a tutti l’ori.
Dungj’annu v’è una manata
chi trabadda cu onori,
tra pastori e timpiesi
un pattu vi stesi.
 

-------------------------------

 

LU   RIMEDIU   E  SANTU  SALVODORI
CUN  SANTU  PAULU  DI   LU  MOCU,
SO  IN   MEZAL’ALBURI  E  LI  FIORI
A  GJIETTU   DI  POCU
DI  LA  CUSSOGHJA  SO’  LU  SPLENDORI,
E  TISTIMONGHJU   EU  SOCU
D’ANDA’  A  LI  FESTI   A  BALAJANA
A  TUTTI   NI  ENI   LA  GANA.
 
PA  ARRIA’  A  SANTU  NINALDU
VE   UNA  SCALINATA
E    SIDDU  NO  MI  PALDU
VIO’  TUTTA  LA   CIURRATA.
SANTU  STEVANU   E’  IN  BALDU
UNDI  LI  REALI  AIANI   LA  CASATA,
LU  CASTEDDU  E   MINTUATU
MA   LU  SUIDDATU   NO  LANI   MAI  AGATTATU.
 
SANTU   BIASGJU   E   ILLA   CHINA
E  PA  MITTIVI   IN  VIAGGHJU,
DETI   SCI  MATINA
CALZARI   PULTETIVI   UN’ALTU  PAGGJU
E   TURRETI   A  SIRINTINA
SIA  DAUSTU  O  DI  FRIAGGJU.
PALCHI   SIDDU  NO  VABBRIGHETI
E   SIGURU    CHI  FORA   DROMMARETI.
 
SANTU   TRANU
E  SANTU   NICOLA
LA  SANTITAI   AIANI  IN MANU
EDERANI   DI   LA  STESSA  SCOLA,
PA   IMPARA’ A  DUGNA   CRISTIANU
A   SBULIA’  DI  LU   VANGELU   L’ACCIOLA,
DI  CHISTI  SANTI
AMMINTEMUCINNI    TUTTI    CANTI.
 
DI   SANTU    GHJACU    DI    CALCINAGGJU
ANTICAMENTI   SI  DICIA
CHI   SANDA’   D’ABBRILI   E  SI  TURRA’  DI  MAGGHJU
PALCHI   A  DI   NOTTI  LA  GHJENTI  SI  STAGGHJA.
VOI   DI  LA  SOCETAIA   PIDDETI  CURAGGJU
E  AFFISTETILU   A LA  DATA  CAIA,
A  L’ANTICA  DATA   TURRETI
E  ONORATI    SARETI.
 
SANTU  PAULU     EREMITA
E    SANTU   CHILGU   SPLENDENTI
AGGHJITI    SEMPRI   LA  PIAZZA   FIURITA,
E   PIENA   DI  GHJENTI.
LA   GHJESGIA  SEMPRI   ADURNITA
IN  TUTTI   LI  MUMENTI,
LI   MANNI   E  LI  MINORI
VI   ISITTIGGHJANI    A  TUTTI   L’ORI.
 
IN  PIANU   E  LOCU  BONU
VE’   SANTA   MARIA   DI   LU   MACCHJETU,
E  UN   POCU    PIU’  A   DARETU,
VE’   CA  LA’   LU  DONU.
DESSE   DI  LA GADDHURA LU PATRONU
D’ESSE    POETTA   NO  MIRETU
E   VI   DUMMANDU  PALDONU
SI     L’OTTAVA   NO  E’  TANTU   A  TONU.
 
SANTU    LUSSULGGHJU    E   A   MEZA   IA
TRA   LOCUSANTU   E  ALZACHENA,
E    DACCOLDU   CHI   NISCIUNU   VI   PALDIA,
FACIANI    INSEMBI   LA  CENA
E  A  DRUMMI   FORA  SI  STAGGHJA,
CANDU   LA  NOTTI   ERA   SIRENA
GHJENTI    LOCUSANTESI
INSEMBI  CU   L’ALZACHINESI.
 
A    L’ANGHJULU    SANTA    MARIA
E  A  SANTU  PETRU  DI  CATREA,
UN   CAMINU    BONU     VI   ULIA
PALCHI   MALI   SARREA.
E   CANDU  PIU’   NISCIUNU   VI  CRIDIA
UNU   E  FENDI   LA   STRADA   INTREA,
LU   NOTAIU   RINGRAZIEMU
PALCHI   ABALI  TUTTI   BE’  ARRIEMU.
 
NO   MI  LASSU  A  NOSTRA   SIGNORA
IDDA   E’  LA  PATRONA,
E  LA  DIVINA  AURORA
CHI   DA’  LUCI   IN  DUGNA  ZONA.
TUTTA   LA  GADDHURA  L’ADORA
E   LI  MITTISI  LA  CURONA,
IDDA    E’  LA  MAMMA   SUPREMA
DI  TUTTU   LU  SISTEMA.
 
LA   MADONNA   IN  CARRULU   ARRIESI
CUSSI’  CI  DICI   LA STORIA,
E    IN   LOCUSANTU   SI   FILMESI
PA’   VENERALLA    IN   GLORIA.
DA   LU  PRIMMU    A    L’ULTIMU   MESI
L’AGGHJMI     SEMPRI   IN  MIMORIA,
NOI   TUTTI    CANTI
LA   MADONNA    E  LI  SANTI.
 
PETRU   ALLUTTU
E   CICCHEDDU    MANNONI.
ERANI   FOLTI    IN  TUTTU
COME’   DUI    CAMPIONI.
CHI   NO   SI   FADDIANI   MANCUN   MUTTU
SIANI    IN  BINIDIZIONI.
SIA   LU  CANZONADORI
E    ALTETTANTU     LU  CANTADORI.
 
GHJENTI   DI  LOCUSANTU
SVINTULEMU   LA  NOSTRA  BANDERA,
MANDEMU    INN’ALTU   LU  NOSTRU  CANTU
CHI    S’INTENGHJA   IN   DUGNA  CARRERA.
DI  LA  GADDHURA   SEMU   LU  ANTU
DI   DUGNA  TEMPU    E  MANERA,
VANTA’    GHJA   CI   PUDEMU
CHI     LA  BANDERA   DI   LA  MADONNA    SOLU    NOI   L’AEMU.
 
D’AFFISTA’     LI   SANTI   E  OBBLIGAZIONI
E    DITIMI   SI  NO  AGGHJU  RASGJIONI
CHI  TURRA   DUGNA  TANTU
A    L’ANTICHI    TRADIZIONI,
NO   SIA  ONORI    E  SPANTU,
PA  TUTTI   LI    CUSSOGGHJI    DI  LOCUSANTU.
ONORI   NOI  CI  FEMU
CHI   DI    LA   GADDHURA   LI   MEDDU    SEMU.
 
 
CIOANI      CHI   VOI    SETI
ILLU   FIORI   DI  L’ANNI
A    ME     ASCULTETI
FETI    TUTTU    SENZA   INGANNI
E   CU  ONESTAI   SI   PUDETI,
RISPITTETI     LI  MANNI
LI  MANNI   RISPITTETI
CHI    ANCORA     OI   A  CHI    ARRIARETI.
 
 
PETRU    CRACCHJA,    PIRINA


Esporta: Icona file di testo Icona PDF Icona JSON

Condividi: